Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu „Priedaine”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980100361, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980090596 – 2,19 ha un 78980100361 – 0,8628 ha. Izsole notiks 2017. gada 22. augustā plkst.14.00, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā cena/ sākumcena – EUR 5000,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2017. gada 22. augusta plkst.10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. Pirmpirkuma tiesības A/S „LIS Latgale”.

Nodrošinājuma nauda EUR 500,00 un reģistrācijas nauda EUR 50,00 līdz 2017.gada 22.augusta plkst.10.00 jāpārskaita uz Viļānu novada pašvaldības, reģ.Nr.90009114114, AS Swedbank kontu Nr. LV73HABA0551026165229 ar norādi „Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas nauda izsolei – „Priedaine”, Viļānu pag., Viļānu nov.” vai jāiemaksā Viļānu novada pašvaldības kasē.

Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā 30 dienu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu vai jānoslēdz nomaksas līgums.

Izsolāmais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 64662424. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.vilani.lv un Viļānu novada pašvaldības 1.6.kabinetā darba dienās darba laikā.

Izsoles noteikumi (Docx)

2017-07-12
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A