Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu „Rapši” Dekšāres pagastā

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu „Rapši” Dekšāres pagastā

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu „Rapši” Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78480060512, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 78480060739 ar kopējo platību 2,16 ha.

Izsole notiks 2017.gada 10.aprīlī plkst.14.00 Viļānu novada pašvaldības ēkā (Kultūras laukums 1A, Viļāni). Izsoles nosacītā cena/ sākumcena – EUR 2750,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2017.gada 10.aprīlim plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. Pirmpirkuma tiesības z/s „Zeimuļi”, reģ.Nr.42401004249.

Nodrošinājuma nauda EUR 290,00 un reģistrācijas nauda EUR 50,00 līdz 2017.gada 10.aprīļa plkst.10.00 jāpārskaita uz Viļānu novada pašvaldības, reģ.Nr.90009114114, AS Swedbank kontu Nr. LV73HABA0551026165229, ar norādi „Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas nauda izsolei – „Rapši”, Dekšāres pag., Viļānu nov.”, vai jāiemaksā Viļānu novada pašvaldības kasē.

Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā 30 dienu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu vai jānoslēdz nomaksas līgums.

Izsolāmais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 64662424. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.vilani.lv un Viļānu novada pašvaldības 1.6.kabinetā darba dienās darba laikā.

Izsoles noteikumi (Docx)

2017-02-27
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Draugiem Facebook
A A A