Aktualitātes

Viļānu novada domes sēde notiks 21. decembrī

Viļānu novada domes sēde notiks 21. decembrī

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 2017.gada 21.decembrī plkst.15.00 Viļānu novada domes zālē.

Darba kārtība:

1. Par nomas attiecību izbeigšanu.

2. Par nomas attiecību pagarināšanu.

3. Par zemes iznomāšanu.

4. Par nomas līguma precizēšanu.

5. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.

6. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.

7. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.

8. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 12A, Viļānos ar kadastra Nr.78170030262 atsavināšanu .

9. Par zemes gabala piekritību pašvaldībai.

10. Par starpgabalu statusa piešķiršanu.

11. Par nekustamā īpašuma izsoli.

12. Par nekustamā īpašuma „Ābeļi” ar kadastra Nr.78980100356 atsavināšanu .

13. Par nekustamā īpašuma „Svariņi” ar kadastra Nr.78900030261 atsavināšanu.

14. Par nekustāmā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.

17. Par grozījumiem Noteikumos Nr. 1/2016 „Viļānu novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķināšanas metodika un izcenojumaapstiprināšana”.

18.Par maksas pakalpojumiem Viļānu novadā.

19.Par iesniegumu izskatīšanu.

20.Par izmaiņām Sociālās, kultūras un izglītības komitejas sastāvā.

21.Par izmaiņām Finanšu komitejas sastāvā.

22.Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.

23. Par sadarbību ar SIA “LATGALES REĢIONĀLĀ TELEVĪZIJA”.

24. Par aprēķināto procentu norakstīšanu.

25. Par pašvaldības autoceļu vai to posmu uzturēšanas klašu apstiprināšanu.

26. Par pašvaldības skolēnu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu maršrutu apstiprināšanu.

27.Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā.

28. Par transportlīdzekļu izmantotāju loka noteikšanu.

29. Par dalību projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.”

30. Par dalību projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

31. Par dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

32.Par aizņēmumu atmaksu pirms termiņa.

33.Par finansējuma piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai.

34.Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.

35Par mirušās sociālā dzīvokļa īrnieces dzīvokļa maksājumu parādiem.

36.Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.

37.Par īres līguma grozīšanu.

38.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā –pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.

39.Informācija.

2017-12-18
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A