Viļānu Mūzikas un mākslas skolas

1961. gadā līdz ar pirmajām Viļānu mūzikas skolas pastāvēšanas dienām, uzņemtie audzēkņi sāka apgūt mūzikas teorētiskos priekšmetus-solfedžo un mūzikas literatūru. Lai tos sekmīgi apgūtu, ir nepieciešami zinoši, prasmīgi, iejūtīgi skolotāji. Un skolas pastāvēšanas laikā tādu ir bijis ne mazums. Kā pirmais sāka erudītais, talantīgais skolotājs Jānis Šmits, kuram talkā šajā darbā nāca jaunā, atsaucīgā skolas direktore Aija Everss.

Viļānu Mūzikas un mākslas skola 2016./2017. mācību gadā īsteno 12 profesionālās ievirzes izglītības programmas: Klavierspēle, Kora klase, Vijoļspēle, Čella spēle, Akordeona spēle, Flautas spēle, Trompetes spēle, Saksofona spēle, Klarnetes spēle, Ģitāras spēle, Vizuāli plastiskā māksla, Dejas pamati.

Skola īsteno arī interešu izglītības programmas: Vispusīgās attīstības studija, Sagatavošanas klase, Kameransamblis, Vokāli instrumentālais ansamblis, Instrumentu spēle, Dziedāšana, Grafika, Vizuāli plastiskā māksla un pieaugušo izglītības programmas: Ģitāras spēle.

2016./17. mācību gadu profesionālās ievirzes izglītības programmās uzsāka 146 audzēkņi: – 85 mūzikas programmās, 48 – mākslas programmā, 13 – dejas programmā, 54– interešu un 2 pieaugušo izglītības programmās.Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību 2017. gadā saņems 15 audzēkņi (9 mūzikas un 6 Vizuāli plastiskās mākslas programmās). 

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas attīstības plāns 2013.-2017. gadam (Pdf), Pielikums Nr.1 (Xlsx).

Pašvērtējuma ziņojums (Pdf)

Kontaktinformācija:
Direktore: Inta Brence
Tālrunis: 64662356
E-pasts: vilanims@yahoo.com
Adrese: Brīvības iela 44 c, Viļāni, LV-4650
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A