Aktualitātes

Rēzeknes novada pedagogi apmeklēja Viļānu vidusskolu

Rēzeknes novada pedagogi apmeklēja Viļānu vidusskolu

Rēzeknes novada izglītības pārvalde pavasara cēlienam mērķtiecīgi plāno pieredzes apmaiņas pasākumus, kuros skolotājiem piedāvā iespēju iepazīt citu skolu pedagogu izstrādnes, piedalīties atklātajās stundās, aktīvi diskutēt par aktualitātēm dažādu mācību priekšmetu pasniegšanā.

Martā bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāji viesojās Viļānu vidusskolā, kur mūs laipni sagaidīja pasākuma organizatore, direktora vietniece mācību darbā Nellija Guda, skolas jaunie talanti mūzikā, savukārt apsveikuma vārdus teica Viļānu vidusskolas direktors Pēteris Tretjuks.

Pasākums tika plānots tā, lai visi dabaszinību cikla priekšmetu skolotāji  varētu gūt jaunas idejas, apmeklēt pieredzējušu pedagogu vadītās atklātās stundas un dalīties viedokļos par pieejām, materiāliem un pieredzi.

Visā Latvijā par vienu no labākajām ķīmijas skolotājām atzītā Felicija Leščinska vadīja meistarklasi 9. klasē par tēmu „Materiālu īpašību salīdzināšana”. Stunda parādīja, cik liela nozīme ir skolotāja izstrādātājiem materiāliem, kuri ir ne vien pielāgoti skolotāja darba stilam, bet arī atbilstoši aktīvas mācīšanās organizēšanai, kad katrs skolēns meklē pareizo atbildi, ikviens ir gan pētnieks, gan atklājējs. Skolotāja Ļubova Špundzāne, savukārt, skolotājiem piedāvāja vērot 7.a klasē noslēguma stundu bioloģijā „Latvijas ekoloģiskās sistēmas”, kurā tika demonstrētas tēmas apguves laikā gūtās zināšanas konkursu un spēļu veidā.  Zigrīdas Ļitvinovas vadībā 5. klases skolēni veica praktisko darbu dabaszinībās „Organiskās vielas”. Interesanti bija vērot, kā 5. klases skolēni ar aizrautību veic pētījumu, diskutē un atrod pareizās atbildes. Jau sākumskolas posmā tiek apgūti dabaszinību pamati, tāpēc  skolotājas Ilgas Macānes 1. klasē vadītā stunda „Gadalaiki” mūs aizveda bērnības pasaulē, kur, nepiespiestā veidā integrējot citos mācību priekšmetos apgūto, zināšanas caurvijas ar praktisku darbību.

Ikkatrs pasākuma dalībnieks iepazina vismaz divu Viļānu vidusskolas skolotāju pieredzi, praksē redzēja kādu jaunu vai atkal aktualizēja piemirstu pieeju mācību procesa organizēšanā. Visi klātesošie pedagogi no Rēzeknes novada izteica gandarījumu par izdevušos vizīti un pauda pateicību Viļānu vidusskolas pedagogiem un vadības komandai par kopīgi lietderīgi pavadīto dienu. Ceram, ka arī nākotnē gan kaimiņu novadu skolotāji, gan Rēzeknes novada skolu pedagogi vēlēsies dalīties labākajā pieredzē, tādējādi bagātinot citam citu un uzlabojot mācību procesa kvalitāti.

Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes vārdā sakām paldies Viļānu vidusskolas pedagogiem par drosmi atklāt savus amata noslēpumus!

Rēzeknes novada

Izglītības  pārvaldes speciāliste

Elita Opincāne

Foto - Elita Opincāne

2014-04-09
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A