Aktualitātes

Paziņojums par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu Viļānu novadā

Paziņojums par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu Viļānu novadā

Gatavojoties 13. Saeimas vēlēšanām, kas notiks 2018. gada 6. oktobrī, Viļānu novada vēlēšanu komisija paziņo, ka Viļānu novadā strādās pieci vēlēšanu iecirkņi.

Iecirkņu atrašanās vietas: iecirknis Nr. 729 – Viļānu kultūras nams; iecirknis Nr. 733 – Dekšāres pagasta pārvalde; iecirknis Nr. 755 – Sokolku pagasta klubs un bibliotēka; iecirknis Nr.759 – Atpūtas un informācijas centrs “Kamenīte” un iecirknis Nr. 760- Viļānu pagasta bērnudārzs.  Vēlēšanu iecirkņu darbības nodrošināšanai jāievēl iecirkņu vēlēšanu komisiju locekļi, tāpēc tiek izsludināta pieteikšanās uz šo amatu.

1. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Iecirkņu komisijās ir:

 • reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
 • ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
 • attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

2. Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis darbam iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

 3. Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

 • kurš prot latviešu valodu;
 • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 • kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
 • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
 • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

 4. Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz speciālas veidlapas, kura elektroniski ir atrodama CVK mājas lapā, drukātā veidā – Viļānu  novada domē pie kancelejas pārzines - Viļānos, Kultūras laukums 1a,Viļāni, otrajā stāvā, un ir iesniedzams turpat pie kancelejas pārzines , sākot no 2018. gada 3. augusta līdz 20. augusta plkst. 17.00.

 • ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, datumu. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti;
 • ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

 5. Iecirkņa komisijas locekļus ievēl  Viļānu  novada vēlēšanu komisija. Viļānu  novada vēlēšanu komisija pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst šajā paziņojumā noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kandidātiem. Par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.

 6. Iecirkņu komisiju priekšsēdētājus un sekretārus ieceļ no ievēlēto iecirkņa komisijas locekļu vidus Viļānu   novada vēlēšanu komisija.

Viļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Genovefa Greivule , tālr.: 26340862

2018-08-06
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A