Aktualitātes

Kadastrālo vērtību izmaiņas Viļānu novadā 2014. gadā

Kadastrālo vērtību izmaiņas Viļānu novadā 2014. gadā

Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību. VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.

Viļānu novadā minētajā periodā aktīvāk pirka un pārdeva lauku zemi, un tās darījumu cenas turpina uzrādīt vērtību pieaugumu. Reģistrēti gandrīz 140 darījumi ar zemi, no kuriem lielākā daļa ar lauku zemi, 40 darījumi, kuros zeme pārdota kopā ar ēkām, un gandrīz 50 darījumi ar dzīvokļiem. Apbūves zemēm darījumu apjoms ir neliels un tie neuzrāda izteiktas cenu izmaiņas.

2014. gadā būtiskākās izmaiņas zemes bāzes vērtībās būs lauksaimniecības zemei.  Komercdarbības zemei un telpām izmaiņas būs Viļānu pilsētā.

Kadastrālo vērtību kopsummas Viļānu novadā kopumā zemei pieaugušas par 19%, bet ēkām praktiski nemainās (izmaiņas 0.1%).

Kadastrālās vērtības lauku zemēm novadā sastāda tikai 53% no tirgus darījumu cenām. Darījumi reģistrēti visos pagastos un situācija ar darījumu cenām visur ir līdzīga. Pamatojoties uz notikušajiem tirgus darījumiem ar lauksaimniecības zemi, bāzes vērtības  visā novada teritorijā pieaugs vidēji par 30%. Vidējas kvalitātes lauksaimniecībā izmantojamai zemei bāzes vērtība novadā 2014. gadā aplūkojama šajā tabulā:

 

Zemes bāzes vērtība 2013. gadā Ls/ha

Zemes bāzes vērtība

2014. gadā Ls/ha

Dekšāres pagasts

230

320

Sokolku pagasts

230

320

Viļānu pagasts

230

320

Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību  un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam.

karte

Komercdarbības nekustamo īpašumu grupai izstrādāts jauns vērtību zonējums, jo spēkā esošais  bija apstiprināts 2009. gadā ekonomiskās krīzes sākumposmā. Atbilstoši tā laika situācijai, vērtību zonas bija veidotas  plašas. Jaunajā zonējumā Viļānu pilsētas centrs izdalīts atsevišķā vērtību zonā, kurā komercdarbības zemei bāzes vērtība nemainīsies. Taču  Teritorijā aiz Maltas upes un teritorijā aiz dzelzceļa līnijas bāzes vērtība zemei samazināsies no 0.80 Ls/m2 uz 0.60 Ls/m2, bet komercdarbības telpām no 40 Ls/m2 uz 35 Ls/m2.

Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 1. janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam būs pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu kadastrālās vērtības.

Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes vērtības nav mainījušās, tomēr kadastrālās vērtības var mainīties, ja notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi zemes lietošanas mērķi, reģistrēti jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma patiesajam stāvoklim dabā, tad īpašnieku pienākums ir ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. pants.

Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.

Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā mājas lapā www.kadastralavertiba.lv, kā arī informatīvajā bukletā „Īpašuma kadastrālā vērtība”, kas pieejams VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

2013-10-22
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A