Aktualitātes

Iznomā zemes gabala daļas Tevenānu ielā saimnieciskai darbībai un komercdarbībai (aktualizēts 15.02.2017.)*

Iznomā zemes gabala daļas Tevenānu ielā saimnieciskai darbībai un komercdarbībai (aktualizēts 15.02.2017.)*

Viļānu novada pašvaldība, saimnieciskās un komercdarbības veikšanai, iznomā pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980070025 daļas 0,40 ha platībā un 0,97 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu (veicot kadastrālo uzmērīšanu iznomājamās teritorijas platība var tikt precizēta).

Iznomājamo teritoriju nomai var pieteikties, personas, kas atbilst sekojošām prasībām:

 1. Dotajā teritorijā veic vai plāno veikt uzņēmējdarbību;
 2. Laika periodā no 2014.gada līdz 2023.gadam persona ir radījusi vai apņemas radīt vismaz 2 darba vietas;
 3. Laika periodā no 2014.gada līdz 2023.gadam persona ir veikusi vai apņemas veikt investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz 45 000 EUR apmērā.
 4. Persona apņemas nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju vai īpašnieku zemes kvalitāti;
 5. Persona apņemas ievērot saimnieciskās darbības ierobežojumus noteiktās zemesgabala teritorijās;
 6. Persona apņemas sakopt un uzturēt kārtībā nomas lietošanā nodoto teritoriju (ceļus, meliorācijas sistēmas, ūdenstilpnes u.c.);

Zemesgabala nomnieks ir tiesīgs:

 1. veikt komercdarbības apbūvi iznomātajā teritorijā;
 2. nodot zemesgabala lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar iznomātāja rakstisku piekrišanu;
 3. ierakstīt zemesgabala daļas nomas līgumu Zemesgrāmatā (visas ar līguma ierakstīšanu saistītās izmaksas apņemas segt nomnieks);

Vispārējie noteikumi:

 1. Nomas līgums par iznomāto zemesgabala daļu tiks slēgts uz 15 gadiem;
 2. Minimālā noteiktā nomas maksa 1,50% no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības
 3. Ja zemesgabala daļu nomām piesakās vairāki pretendenti, to starpā tiek rīkota nomas tiesību izsole.
 4. Ja nomnieks izpildījis saistības un pildījis nomaslīgumanoteikumus, viņam ir tiesības prasīt pagarināt zemes nomaslīgumatermiņu vēl uz 15 gadiem.

Iznomājamo teritoriju nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni), Dekšāres un Sokolku pagasta pārvaldēs līdz 2017.gada 20.februārim, iesniedzot Viļānu novada pašvaldībai iesniegumu ar norādi, kurai zemes vienības daļai persona vēlas pieteikties un norādot plānoto izveidojamo darba vietu skaitu un investīciju ieguldījumu apmēru.

*Aktualizēts grafiskais pielikums.

2017-02-15
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Draugiem Facebook
A A A