Aktualitātes

Ilga Kroiča saņem Nikodema Rancāna balvu nominācijā “Par inovācijām izglītības procesā”

Ilga Kroiča saņem Nikodema Rancāna balvu nominācijā “Par inovācijām izglītības procesā”

25. septembrī Ludzas tautas namā notika Nikodema Rancāna balvas noslēguma pasākums. Balvas mērķis ir ne tikai Nikodema Rancāna, garīdznieka un pedagoga, Latgales pirmās atmodas darbinieka, piemiņas saglabāšana, bet arī pedagoga profesijas popularizēšana un tās prestiža paaugstināšana sabiedrībā, atzīmējot pedagogu izcilu un pašaizliedzīgu darbu. Šogad nominācijā “Par inovācijām izglītības procesā” galveno balvu saņēma Viļānu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilga Kroiča.

Jau 26 gadus skolotājas Ilgas Kroičas darba mūžs ir saistīts ar Viļānu vidusskolu. Mēs viņu pazīstam kā apzinīgu, profesionālu, atbildīgu un ļoti radošu cilvēku. Dažkārt rodas jautājums, vai dzimto valodu var mācīt radoši? Jā, mācot valodu, mums ir stingri jāievēro dažādi gramatiskie likumi un noteikumi, bet, redzot skolotājas Ilgas Kroičas darbu, mēs varam droši teikt, ka valodu var mācīt arī radoši. Mūsuprāt, viena no skaistākajām skolotājas pedagoģiskā darba lappusēm, ir darbs ar skolēnu literāri radošo grupu. Viņas literāri muzikālie pasākumi (veltīti dažādu dzejnieku un rakstnieku daiļradei) vienmēr ir izcēlušies ar savu lirismu, romantismu un jūtīgumu. Turklāt visos šajos pasākumos ir veiksmīgi izmantotas modernās informāciju tehnoloģijas, kas padara pasākumu mūsdienīgāku. Ikdienas mācību stundās skolotāja māca bērniem vērtēt latviešu un pasaules literatūras tendences, attīsta skolēnu tēlaino un analītisko domāšanu literārā darba uztverē, māca analizēt literāro darbu mākslinieciskajā veselumā, rosina izteikt un aizstāvēt savu viedokli, izmantot informāciju tehnoloģiju priekšrocības. Mācību stundas notiek arī ārpus klases – dabā.

Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienās bērni ļoti maz lasa grāmatas, tāpēc ir visu laiku jādomā, kā padarīt mācību procesu interesantāku un kā mudināt bērnus lasīt daiļdarbus. Tāpēc skolotāja ir atvērta jaunajam, stundās aktīvi izmanto IT. Īpašu uzmanību mācību procesā pievērš tādai jaunai lietai kā infogramma. Infogrammas veido ne tikai viņa pati, bet rosina to darīt arī skolēnus. Viņai ir izstrādāti savi metodiskie materiāli, skolēnu darba lapas, kas palīdz skolēniem apgūt un padziļināt zināšanas valodā un literatūrā, aktīvi un rezultatīvi darbojas dažādos projektos. Kā pēdējo, nozīmīgāko var minēt: “Samsung skola nākotnei”(2015. gads).

Skolotāja I.Kroiča savu pieredzi popularizē gan starpnovadu semināros, metodiskajās dienās, kas tiek organizētas Viļānu vidusskolā, gan starpnovadu pedagoģisko lasījumu konferencēs, kur pulcējas vairāku Latgales novadu pedagogi no daudzām skolām. Kolēģi vienmēr augstu novērtē skolotājas metodiskās izstrādes un prasmi ieinteresēt skolēnus apgūt valodu un literatūru, prasmi ikdienā darbu veikt ar sirdssiltumu, strādāt uz sasniedzamo rezultātu. 

Skolotājas profesionālā un mūsdienīgā dzimtās valodas un literatūras mācīšanas metodika atspoguļojas arī skolēnu mācību sasniegumos, gan CE rezultātos, gan latviešu valodas un literatūras starpnovadu olimpiādēs un konkursos, gan Austrumlatvijas un valsts atklātajās olimpiādēs, gan skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, kur gadu no gada viņas audzēkņi uzrāda augstus rezultātus. Katrā zinātniski pētnieciskajā darbā skolēni darbojas kā pētnieki. 

Skolotāja ir sabiedriski aktīva, viņu ciena skolēni, vecāki un novada sabiedrība. Skolotājas ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā ir novērtējušas arī Latvijas augstākās mācību iestādes, jo pateicību par skolēnu sagatavošanu studijām augstskolā ir vairākkārtīgi saņēmusi no Rēzeknes Augstskolas (tagad – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas), pateicību par atbalstu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanā no Daugavpils Universitātes.

Viļānu vidusskolas administrācija un kolektīvs sveic skolotāju Ilgu Kroiču kā Nikodema Rancāna balvas laureāti! 

Sveicēju pulkam pievienojas arī Viļānu novada pašvaldība, novēlot arī turpmāk gūt iedvesmu no darba ar skolēniem un palīdzēt tiem attīstīt savas komunikācijas un radošās prasmes!

Teksts: Nellija Guda

Foto: Juris Livmanis

2016-09-27
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A