Amatpersonu atalgojums

Viļānu novada domes amatpersonu atalgojums - 2017. gada Decembris

15.11.2010. Viļānu novada domes izpilddirektores rīkojums Nr.1.4-1/39

Par amatpersonām izmaksātā atalgojuma publicēšanu internetā
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otro daļu un LR MK
06.03.2007.noteikumu Nr.171 ,,Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju
internetā”11.16.apakšpunktu un 122 punktu un likuma ,,Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 4. pantu
1. Noteikt, ka informācijā par amatpersonai izmaksāto atalgojumu par iepriekšējo mēnesi norāda- amatpersonas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un izmaksai aprēķināto (neto atalgojuma summu, tajā skaitā arī atalgojumu par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.
2. 11.16.apakšpunktu un 122 punktu un likuma. Noteikt, ka informāciju par amatpersonai izmaksāto atalgojumu par iepriekšējo mēnesi ievieto mājas lapā līdz kārtējā mēneša piecpadsmitajam datumam.
Informāciju glabā mājas lapā līdz nākošā mēneša atalgojuma publicēšanai.
(Izdoti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 10.panta sesto daļu)
3. Kontroli par rīkojuma izpildi uzdot sekretārei Annai Strodei .
Viļānu novada pašvaldības izpilddirektore I.Strūberga

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A